مدل دامنه از نگاه مارتین فاولر

طراحی دامنه محور یا Domain Driven Design در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از راهکارهای مهم در تولید نرم‌افزارهای بزرگ سازمانی شده است. مطلب زیر چکیده مقدمه مارتین فاولر بر کتاب طراحی دامنه محور از اریک اوانس است که به اهمیت مدل دامنه می پردازد.