معماری نرم افزار چیست ؟

تعریف های مختلفی برای معماری نرم افزار قابل ارایه است با این وجود میتوان معماری نرم افزار را مجموعه ای از ساختارهای لازم برای استدلال در مورد یک سیستم دانست که شامل عناصر نرم افزاری، روابط بین آنها و ویژگی های هردو است. در ادامه این نوشته این تعریف را